Pragnienie Piękna 01 Pragnienie Piękna 02 Pragnienie Piękna 03 Pragnienie Piękna 04 Pragnienie Piękna 05 Pragnienie Piękna 06 Pragnienie Piękna 07 Pragnienie Piękna 08 Pragnienie Piękna 09

Jesteś tutaj: Strona głównaZdaniem ekspertaWokół Medycyny Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
(sroda, 2010-05-05 09:41:18)

Prawa pacjenta należy rozumieć jako część szeroko rozumianych praw człowieka korzystającego ze świadczeń zdrowotnych, których przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w udzielaniu tych świadczeń.

Co powinna zawierać dokumentacja medyczna?
Zgodnie z art 25 ww ustawy dokumentacja medyczna zawiera conajmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4) datę sporządzenia.
 Są to wymogi ustawowe; podmoiot udzielający świadczeń zdrowotnych może poszerzyć dokumentację medyczną o inne informacje związane z świadczoną usługa medyczną (np. zdjęcia przed i po zabiegu, opisy przeprowadzonych zabiegów, zapisy elektroniczne wykonanego zabiegu). Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej w takim zakresie, w jakim została faktycznie zgromadzona, niezaleznie od wymogów ustawowych.

III. Udostępnianie dokumentacji medycznej

 Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta (…) dokumentacja medyczna udostępniana jest:
a) pacjentowi;
b) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
c) osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; co istotne, soba upoważniona przez pacjenta ma prawo wglądu do dokumetacji medycznej także po śmierci pacjenta (art. 26 ust. 2 ww. ustawy);
d) nnym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (np. zmiana lekarza rodzinnego, w przypadku transportu pacjenta z jednego szpitala do drugiego);
e) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
f) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
g) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
h) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
i) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
j) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
k) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych jednakże bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Poprzednie1 | 2 | 3 | 4 | 5 Następne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda

Strona główna O nas Redakcja Regulamin

Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - Strefa Ciało Sp. z o.o. komandytowa

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów, materiałów ilustracyjnych lub elementów graficznych publikowanych i użytych w serwisie bez zezwolenia zabronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.